Veřejnost

 

Kontaktní centrum ve Znojmě působí ve městě Znojmě od roku 2001 v oblasti problematiky nealkoholových závislostí.

Jedná se o jedno ze zařízení Společnosti Podané ruce, o.p.s.

 

O Společnosti Podané ruce:

Společnost vznikla v letech 1984-1990 jako tajná neformální skupina fungující na principu svépomoci, jejichž členy byly především uživatelé drog. Společnými aktivitami vznikl první resocializační pobyt pro závislé na Moravě.

Postupnou profesionalizací a expanzí do dalších měst vznikaly služby věnující se problematice závislostí na profesionální úrovni po celé Moravě.

Společnost se věnuje široké adiktologické problematice v rámci aktivit centra prevence, terénních programů, kontaktních center, AT poraden, chráněné dílny, terapeutické komunity, substituční léčby, drogových služeb ve vězení, doléčovacího centra, internetové poradny a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

Hodnoty SPR (principy, ze kterých vychází naše služby):

 •       hodnota lidského života,
 •       pomoc člověku,
 •       základní lidské etické principy vycházející z evropské kultury,
 •       tolerance, respekt a rovné příležitosti,
 •       otevřenost,
 •       důvěra,
 •       inovativnost a tvořivost,
 •       profesionalita a profesionální etika,
 •       týmová práce,
 •       transparentnost,
 •       vytrvalost a odvaha…

 

Motto:"Na cestě ke svobodě"

 

Stručná definice služby:

Služba snižuje rizika spojená s problémovým užíváním drog a ovlivňuje motivaci osob ke změně životního stylu, rizikového chování a k vyhledání další odborné pomoci.

 

 Územní vymezení poskytovaných služeb:

Kontaktní centrum působí v Jihomoravském kraji, konkrétně ve městě Znojmě. 
Je v současné době jedinou službou zabývající se problematikou nealkoholových závislostí na Znojemsku. 

Služby podobného charakteru se koncentrují do vzdálenějších měst (Břeclav, Třebíč, Brno, Vyškov, Blansko), kdy dostupnost je limitována vzdáleností mezi 50 – 100 km. 

 

 Základní idea:

Základní ideou je poskytovat komplexně zaměřené kvalitní služby osobám, které mají problém v souvislosti s nealkoholovými návykovými látkami – uživatelům drog, experimentátorům, jejich rodičům a příbuzným i široké veřejnosti.

Cílem projektu je zmírňovat sociální a zdravotní následky užívání drog u klientů, kteří v současnosti nejsou motivováni k abstinenci. Aktivně tyto klienty vyhledávat a nabízet jim služby v jejich přirozeném prostředí, podporu, pomoc a motivovat je k léčbě a k návratu do běžného života bez drog.

Kontaktní centrum vychází při tvorbě, zavádění a poskytování svých služeb, především pro uživatele nealkoholových drog, z filozofického východiska Harm reduction - redukce škod souvisejících s užíváním nealkoholových drog a Public Health – ochrana většinové společnost před šířením infekčních chorob. Smyslem je, za pomoci svých vzájemně provázaných programů a složením multidisciplinárního týmu, zlepšení zdravotní, sociální a psychické stránky klienta.

Všechny služby jsou cílové skupině dostupné bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické postavení, typ užívané látky a drogovou minulost.

 

POSLÁNÍM CENTRA JE POMÁHAT LIDEM V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH. 

 

Odbornost služeb: 

Služba má certifikát kvality poskytované péče dle standardů Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 

Z hlediska zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je zařízení registrovanou sociální službou:

 • § 59 kontaktní centrum.

 

 Pracovníci služby:

Kontaktní a poradenský pracovník by měl být pro klienty pozitivním vzorem. V kontaktu s nimi jedná se zaujetím a empatií. Je připraven klientovi naslouchat a nabídnout mu podporu. Jedná ve prospěch svých klientů, ale zároveň jim nechává prostor pro jejich vlastní aktivitu.

Kontaktní pracovník usiluje o zajištění vysoké odborné úrovně práce, aktivně rozšiřuje svoje znalosti a dovednosti prostřednictvím pravidelných supervizí, kurzů, školení a dalšího vzdělávání.

Důležitým prvkem práce s klientem je budování a navození důvěry, navázání bezpečného profesionálního vztahu mezi klientem a pracovníkem. Úkolem všech pracovníků je aktivně vyhledávat kontakt s klienty. Základním nástrojem je vstřícný a nenátlakový rozhovor, vedený ve většině případů v neformální rovině, nicméně s jasným cílem na straně pracovníka motivovat klienta ke změně rizikového chování nebo jej aktivizovat při řešení problému. Ne vždy je však nutné hovořit jen o „problémových tématech“. Nelze opomíjet ani fakt, že i „běžný“ rozhovor s klientem je kvalitním prostředkem k navázání důvěry a k vytvoření prostoru pro budoucí spolupráci. Zejména běžný rozhovor je tím prostředkem, který ukazuje pracovníkův zájem o klienta, dává mu najevo rovnocennost tím, že pracovník s klientem jedná, aniž by ho odsuzoval.

  

Oblasti činnosti :

 • Poradenství v drogové, zdravotní a sociálně -právní oblasti,
   
 • Individuální konzultace (klienti, rodiče, partneři) - konzultace jsou určeny všem, kteří potřebují radu, pomoc či pouze informaci ohledně drogové problematiky. 
   
 • Případová sociální práce,
   
 • Pomoc v krizových životních situacích,
   
 • Výměnný program injekčních setů,
   
 • Testování infekčních chorob,
   
 • Zprostředkování detoxifikace a léčby,
   
 • Následná podpora klientů po léčbě,
   
 • Základní hygienický a potravinový servis,
   
 • Exkurze do zařízení pro střední školy,
   
 • Stáže pro studenty VŠ a VOŠ, další odborníky. 

 

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY ANONYMNĚ A BEZPLATNĚ.