„HARM REDUCTION“

 DSC_0464.jpg

 

Jako harm reduction se označují koncepce, programy a činnosti směřující primárně k minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů užívání legálních i nelegálních psychoaktivních látek (v našem případě).

Doslovný překlad termínu harm reduction by zněl „snižování škod“ a tento přístup známe i  z běžného života!

Všichni máme možnost každodenně se setkávat s prostředky minimalizující možnost poškození zdraví lidí, kteří vykonávají činnost, jež je potenciálně ohrožuje. Mezi zmiňované prostředky patří například rukavice, ochranné přilby, sluneční brýle, filtry k monitorům i záchranné pásy v autech.

Jako harm reduction se tedy označují přístupy snižování či minimalizace poškození  drogami u osob, kteří v současnosti drogy užívají a nejsou motivováni k tomu, aby užívání zanechali.

Hlavní úlohou HR je co možná největší snížení negativních důsledků užívání drog pro jednotlivce a zároveň ochrana většinové společnosti.

 

Cílem přístupu a jednotlivých aktivit je tedy snižování zdravotních rizik, sociálního poškození a podpora chování, které vede ke změně životního stylu a abstinenci.

 

"Tento přístup nepředpokládá automaticky abstinenci, i když ta je nejlepší prevencí škod a rizik. Nabízí ale včasnou pomoc, kontakt s profesionály, motivaci k sociální stabilizaci, změny v rizikovém užívání a přenosu různých chorob včetně HIV," říká o přístupu HR národní protidrogový koordinátor.

 

Ochrana veřejného zdraví a lidských práv

Služby v oblasti HR jsou koncipovány tak, aby reagovaly na konkrétní potřeby lidí v jejich momentální životní situaci.

HR se snaží minimalizovat, omezit či zmírnit riziko život a zdraví ohrožujících infekce, které se šíří sdílením injekčního náčiní při nitrožilní aplikaci drog a nechráněným pohlavním stykem, jako je AIDS a hepatitidy B a C, riziko dalších tělesných komplikací, dlouhodobého působení vysokých dávek, předávkování, sociálního debaklu a ztráty lidské důstojnosti.

Mezi nejznámější postupy používané v HR patří výměna použitého injekčního náčiní za sterilní, poskytování informací (o možnostech léčby či jiné odborné pomoci), kontaktní (situační) poradenství a edukace o rizicích, zaměření na bezpečný sex včetně distribuce kondomů. Ale také sběr pohozených injekčních stříkaček a jejich odborná likvidace z veřejného prostranství.

HR se provádí buď přímo v terénu (terénní programy, streetwork) nebo v nízkoprahových kontaktních centrech. Edukace zaměřená na snížení zdravotních rizik z užívání drog je rovněž pevnou součástí léčebných programů.

Harm reduction má proto neoddiskutovatelné místo v systému péče o drogově závislé tam, kde selhávají jiné léčebné intervence.

 

Přístup snižování rizik je jedním ze základních přístupů k řešení problému užívání drog a patří mezi základní pilíře protidrogové politiky ČR.