Zásady poskytování služby

Služby kontaktního centra jsou poskytovány

  • nízkoprahově (není třeba předchozího doporučení) - nízký práh vstupu do služby znamená dostupnost pro cílovou skupinu uživatelů drog, kdy rozsah a frekvenci setkávání více určuje klient. Soustředíme se na daný okamžik, co můžeme společně s klientem udělat teď a tady a zaměřujeme se na skutečnou a reálnou dostupnost dalších služeb, kterou klienti v dané lokalitě mají. Získáváme od klienta tolik informací o jeho životě či problému, abychom mohli efektivně pomoci, s důrazem na ochranu osobních údajů. Program má minimální práh - akceptace pravidel programu.

 

  • bezplatně, anonymně a na základě dobrovolnosti - Pro využití služby se není třeba registrovat pod jménem, zařízení garantuje, že neposkytne údaje o uživateli třetí osobě bez předchozího informovaného souhlasu ze strany uživatele služby. Uživatelé rovněž nejsou nuceni službu využívat (např. po určitou předem stanovenou dobu), rovněž neexistuje seznam služeb, které by uživatel musel odebírat povinně (např. využití výměnného programu jako podmínka pro vstup do kontaktní místnosti).

 

  • bez zbytečných odkladů - uživateli je požadovaná služba poskytnuta pokud možno okamžitě, v případě telefonického kontaktu vyžadující charakterově službu poradeskou s osobní konzultací, je klient objednán na nejbližší možný termín.

 

  • v souladu s individuálním přístupem ke všem uživatelům služeb - služby jsou poskytovány všem klientům na základě jejich individuálních potřeb.

 

  • v souladu s filozofií Harm Reduction a Public Health. Když problém nelze vyřešit, lze alespoň zmírnit jeho dopady. Bereme na vědomí, že drogy (legální i nelegální) jsou součástí našeho světa a jejich ignorování či boj proti nim nejsou přístupy, které by jejich přítomnost vyřešily.

 

  • v souladu s dodržováním práv klientů - klienti se mouhou ocitat v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a mohou být kráceni na svých právech. Proto je důležité vytvořit podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení. Tedy umožnit jim zažít korektivní zkušenost a pomoc jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti.

 

  • s deklarací veřejného přístupu - veškeré služby Kontaktního centra ve Znojmě jsou přístupné všem osobám spadajícím do cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti apod. 

 

  • pracovníci přistupují k uživateli bez předsudků, s respektem k jeho stavu, přáním a potřebám. - klademe důraz na to, aby klient měl možnost volby. Klient má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou. I když abstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče. Klientům pomáháme porozumět jejich rozhodnutím.