Poslání a cíle

Poslání

Posláním Kontaktního centra ve Znojmě je poskytovat služby osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, z důvodu životních návyků a způsobu života spojeného s užíváním nelegálních návykových látek, který vede ke konfliktu se společností.

 

Pozn.: Mezi návykové látky legálního typu nejčastěji řadíme alkohol a tabák. Návykovými látkami nelegálního typu jsou látky ze skupiny halucinogenů (například lysohlávky, LSD), kanabinoidů (marihuana) opiátů (heroin), stimulancií (pervitin).

 

Cíle

Cílem služby je snižování zdravotních a sociálních rizik spojených se zneužíváním návykových látek nelegálního typu.

 

Veškeré aktivity vycházejí z přístupu Harm Reduction, který:

 • prosazuje, že některé způsoby užívání drog jsou bezpečnější než jiné,
 • prosazuje, že abstinence nemusí být vždy nejdůležitějším nebo nejvhodnějším cílem,
 • pracuje s lidmi v situaci, ve které se zrovna nacházejí,
 • prosazuje, že uživatelé drog jsou schopni řídit své životy a změny v chování,
 • angažuje uživatele drog do plánování a poskytování služeb a tvorbě strategií pomoci,
 • bere v úvahu prostředí uživatelů, cílem je efektivita intervence.

 

Konkrétní cíle při práci s klienty mohou vypadat následovně:

 1. Ukončení sdílení injekčního materiálu.
 2. Ukončení sdílení dalšího nádobí pro užívání drog.
 3. Ukončení opakovaného používání náčiní k aplikaci drog.
 4. Používání méně rizikových způsobů aplikace drog.
 5. Odstranění dalšího rizikového chování.
 6. Redukce trestné činnosti.
 7. Navázání nebo udržení vazeb a vztahů – s rodinou, partnerem, dětmi, …
 8. Stabilizace zdravotní situace, léčba (odstranění) somatických poškození.
 9. Stabilizace sociální a finanční situace (práce, bydlení).
 10. Stabilizace psychické situace (především v případě duálních diagnóz – léčba, apod.).
 11. Upevnění či znovuvytvoření základních hygienických návyků.

 

Očekávanými dopady mohou být:

 • zlepšení zdravotního stavu, zdravotních a hygienických návyků,
 • celkové zlepšení informovanosti,
 • kvalitativní změny v rizikovém chování klientů,
 • zlepšení sociálních dovedností klientů – při hledání, udržení a výkon zaměstnání, při orientaci v sociálně-právních otázkách,
 • začlenění a udržení klientů v sociální síti,
 • nalezení a udržení zaměstnání,
 • nalezení a udržení bydlení,
 • zvyšováni kvalifikace, dokončení vzdělání,
 • získání dovedností a vhodných návyků v interpersonálních vztazích,
 • obnovení či zlepšení kontaktů s rodinou a dalšími blízkými lidmi, stabilizace sociálního a rodinného zázemí,
 • psychická stabilizace klienta,
 • smysluplné trávení volného času,
 • získání praktických dovedností pro zajištění základních životních potřeb.