Abstinenční syndrom

Jedná se o soubor různě závažných a různě kombinovaných příznaků, které se objevují po vysazení nebo snížení dávek psychoaktivní látky (drogy), která byla užívána opakovaně, dlouhodobě a/nebo ve vysokých dávkách.

Příznaky odvykacího stavu nejsou vysvětlitelné tělesným onemocněním nebo jinou duševní poruchou.

Přítomnost odvykacího syndromu je jedním z kritérií pro diagnózu závislosti.

Příznaky se vyskytují u všech návykových látek. Některé jsou tak zanedbatelné, že je možno je i přehlédnout. Tak je tomu třeba u tabáku nebo kofeinu. Jiné jsou velmi intenzivní a mohou pacienta přímo ohrožovat na životě! Tak je tomu třeba u morfinu a jemu příbuzných drog. 

Odvykací syndrom se u různých látek liší, velmi zjednodušeně lze ale říci, že řada příznaků má opačný charakter než účinek dané látky.

Např. o opioidech je známo, že působí protikřečově (při odvykacích obtížích jsou přítomny křeče), že mírní bolesti (odvykací stav je spojen s bolestivými příznaky), že působí tlumivě (při odvykacím stavu dochází k nespavosti a podrážděnosti), že vyvolávají euforii (v odvykacím stavu trpí postižení rozladami) atd. Toto pravidlo ovšem neplatí absolutně a řadu příznaků není možné si odvodit.

Odvykacích příznaků je celá řada a to v různých oblastech (somatických, psychických atd.). Rozlišujeme abstinenční syndrom:

  • psychický,
     
  • fyzický.

Psychický abstinenční syndrom 
se projevuje např. neklidem, podrážděností, úzkostí, emoční labilitou, psychomotorickým neklidem, skleslostí, útlumem, subdepresivním až depresivním laděním, poruchami spánku aj.

Fyzický abstinenční syndrom 
v popředí jsou bolesti hlavy, svalů a kloubů, četné vegetativní příznaky (průjem, nauzea, zvracení, slzení, mydriáza, žaludeční křeče, poruchy oběhu – tachykardie, arytmie, poruchy tlaku krve), třes, křeče někdy až celkové, halucinace atd.

Konkrétní příznaky se liší podle drogy. Významnou roli má struktura osobnosti postiženého.

Slangově se odvykací syndrom označuje jako "absťák", "odvykačka".  

Abstinence neboli zdrženlivost je vzdání se věci nebo činnosti, která způsobuje požitek.

 

Zdroj: 

http://www.substitucni-lecba.cz/abstinencni-priznaky

http://cs.wikipedia.org/wiki/Abstinence