Možnosti

Léčba závislostí může probíhat v následující formě:

  • ambulantní,
  • pobytové.

 

Do ambulantní formy se řadí detoxifikace, ambulantní léčba, denní stacionář a doléčovací programy.

Do pobytové formy se řadí detoxifikace, ústavní léčba, terapeutická komunita a doléčovací programy.  

 

Jaké jsou tedy možnosti léčby závislosti?

 

 a.     Detoxifikace

Převládající formou detoxifikace v ČR je několikadenní pobyt (v rozmezí 5-10 dní) na uzavřené detoxifikační jednotce v nemocnici či psychiatrické léčebně.

Základní filosofií ústavní detoxifikace je izolace klienta od drogového prostředí a překonání abstinenčního syndromu (viz panel RODIČE A BLÍZCÍ, odkaz ZÁVISLOST a pododkaz ABSTINENČNÍ SYNDROM) v podpůrné a motivující psychoterapeutické atmosféře. Ke zmírnění abstinenčního syndromu se často aplikuje farmakoterapie.

Nejbližší možné kontakty na detoxifikační jednotku:

Psychiatrická léčebna Brno-Černovice zde

Fakultní nemocnice Brno-Bohunice zde

Další kontakty na detoxifikační jednotky najdete zde 

 

b.     Ambulantní léčba (AT ordinace)

Pro ambulantní léčbu jsou vhodní klienti s lehčím stupněm závislosti, s minimem somatických a psychických komplikací, vysokou motivací a podporujícím sociálním zázemím. Případnou vyšší intenzitu odvykacích příznaků je možné zvládnout absolvováním ústavní detoxifikace. Vedle farmakoterapie se v ambulantní léčbě používá především individuální terapie (1x-5x týdně dle potřeby) a skupinová terapie (obvykle 1 x týdně). Za efektivní ambulantní program se pokládají 3 kontakty klienta s léčebným zařízením během týdne (např. jedna skupina a dva individuální rozhovory) po dobu 6 měsíců. V individuálních i skupinových kontaktech je důležité uplatnit i zdravotní edukaci a zabývat se prevencí relapsu. Abstinence se monitoruje testováním přítomnosti drog v moči. Práce s rodinou klienta (rodinná intervence, rodinná terapie, skupiny s rodinnými příslušníky) a sociální práce jsou v ambulantní léčbě přínosné až nezbytné stejně jako v dalších formách léčby.

Nejbližší možný kontakt na ambulantní léčbu:

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji zde

Další kontakty na ambulantní léčbu zde

 

c.     Denní stacionář

Za “intenzivní ambulantní léčbu” se pokládá strukturovaný program v rozsahu 20 a více hodin týdně. Nejznámější formou jsou denní stacionáře, v nichž má strukturovaný program obvykle rozsah 40 hod. týdně (8 hod.  každý pracovní den) a trvá 3-4 měsíce. Kapacita je 10-15 klientů. Těžištěm denního programu jsou různé formy skupinových terapií, doplněné terapií individuální. Terapeutické aktivity jsou ve struktuře programu v rovnováze s aktivitami  rehabilitačními, edukačními a volnočasovými. Nezbytný je léčebný režim, monitorování abstinence (testy na přítomnost drog v organismu) práce s rodinou a sociální práce, efektivně se uplatňují principy terapeutické komunity.

Možný kontakt na denní stacionář:

Denní stacionář Sananim zde

Další kontakty na denní stacionáře zde

  

d.     Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba (psychiatrická nemocnice)

Krátkodobá (4-9 týdnů) a střednědobá (3-6 měsíců) ústavní léčba se provádí na specializovaných lůžkových odděleních nemocnic a psychiatrických léčeben. Jde o vysoce strukturované léčebné programy na principech terapeutické komunity a s náplní obdobnou jako v denní léčbě (skupinová a individuální terapie, rehabilitační, edukační a volnočasové aktivity, práce s rodinou a sociální práce). Dodržování léčebného režimu a zapojení klienta do léčby je často monitorováno pomocí bodovacího systému (kladné body za žádoucí chování, záporné za nežádoucí).

Možné kontakty na PL:

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži zde 

Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod zde

Psychiatrická nemocnice Jihlava zde

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr zde

Psychiatrická nemocnice Marie Oranžské, Bílá Voda zde

Další kontakty na ústavní léčbu zde

 

e.     Terapeutická komunita

Pojem terapeutická komunita (léčebné společenství, dále zkratka TK) jako typ zařízení.  Jedná se o pobytovou formu péče, pro kterou jsou indikovaní především klienti s dlouhodobou a těžkou drogovou kariérou, nemotivovaní či výrazně problémoví z hlediska psychosociálního (např. s rozpadlým sociálním zázemím, s  kriminální anamnézou, dlouhodobě nepracující atd.). Proces sociálního učení jim pomůže získat potřebné schopnosti a dovednosti k tomu, jak začít znovu žít nebo jak vůbec žít v normální společnosti.

Možné kontakty na TK:

Terapeutická komunita Podcestný Mlýn zde 

Další kontakty na terapeutické komunity zde

 

d. Následná péče, doléčovací programy 

Následná péče se zaměřuje na udržení navozených změn chování závislého. Je určena pro osoby, které absolvovaly ambulantní či pobytovou léčbu. Základním úkolem je pomoci závislému navracejícímu se do "normálního světa" pomoci vytvořit podmínky pro jeho abstinenci. 

Možné kontakty na doléčovací programy:

Doléčovací centrum v Brně, Brno zde

Další kontakty na doléčovací programy zde

 

e. Substituce

Substituční léčba je standardním léčebným postupem. Substituční léčba je jednou z možností léčby závislosti na opiátech. Jedná se o časově neomezenou udržovací terapii, která odkládá splnění konečného cíle, tj. trvalé a důsledné abstinence, na dobu, kdy bude pacient objektivně i subjektivně schopen abstinenčně orientovanou léčbu podstoupit. Do té doby chce udržet a zlepšit pacientův somatický a psychický stav. V současné době je prováděna substituce metadonem a buprenorfinem (Subutex, Suboxon).

Možné kontakty na substituci:

MUDr. Ivo Pavlíček, Znojmo zde

Psychiatrická AT ordinace, Brno zde 

Metadonový program, Brno zde

Další kontakty na substituci zde

 

zdroje: 

KALINA, K. 2003. Drogy a drogové závislosti. Praha: Úřad vlády ČR.

KALINA, K. 2008. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada.

 

Na závěr bychom chtěli zmínit, že každá léčba má svá specifika a každý klient potřebuje individuálně zhodnotit svou aktuální situaci. Pro lepší orientaci a dobré rozhodnutí absolvovat určitou léčbu doporučujeme objednat se k individuální konzultaci na tel. +420 777 916 270.

Při tak důležitém kroku jako je léčba závislosti je podstatné se dobře rozhodnout na základě kvalitních informací!

Aktualizace: 11.10. 2017