Možnosti

Léčba závislostí může probíhat v následující formě:

  • ambulantní,
  • pobytové.

 

Do ambulantní formy se řadí ambulantní léčba, denní stacionář a v některých případech i doléčovací programy.

Do pobytové formy se řadí detoxifikace, ústavní léčba, terapeutická komunita a doléčovací programy.  

 

Jaké jsou tedy možnosti léčby závislosti?

 

 a.     Detoxifikace

Jedná se standardně o několikadenní pobyt (v rozmezí 5-10 dní) na uzavřené detoxifikační jednotce ve zdravotnickém zařízení, nejčastěji nemocnici. Vhodné pro osoby s delší drogovou kariérou a pravidelnou frekvencí užívání.

Základní filosofií detoxifikace je izolace klienta od drogového prostředí a překonání abstinenčního syndromu. Ke zmírnění abstinenčního syndromu se často aplikuje farmakoterapie.

Detoxifikaci považujeme však za prvotní krok v léčbě závislostí, nikoliv jako samostatné řešení problému s užíváním drog!

 

b.     Ambulantní léčba

Pro ambulantní léčbu jsou vhodní klienti s lehčím stupněm závislosti, s minimem somatických a psychických komplikací, vysokou motivací a podporujícím sociálním zázemím. Vedle farmakoterapie se v ambulantní léčbě používá především individuální terapie (1x-5x týdně dle potřeby) a skupinová terapie (obvykle 1 x týdně).

Za efektivní ambulantní program se pokládají 3 kontakty klienta s léčebným zařízením během týdne (např. jedna skupina a dva individuální rozhovory).

Práce s rodinou klienta (rodinná intervence, rodinná terapie, skupiny s rodinnými příslušníky) a sociální práce jsou v ambulantní léčbě přínosné až nezbytné stejně jako v dalších formách léčby.

 

c.     Denní stacionář

Za “intenzivní ambulantní léčbu” se pokládá strukturovaný program v rozsahu 20 a více hodin týdně. Nejznámější formou jsou denní stacionáře, v nichž má strukturovaný program obvykle rozsah 40 hod. týdně (8 hod.  každý pracovní den) a trvá 3-4 měsíce. Kapacita je 10-15 klientů. Těžištěm denního programu jsou různé formy skupinových terapií, doplněné terapií individuální.

Terapeutické aktivity jsou ve struktuře programu v rovnováze s aktivitami  rehabilitačními, edukačními a volnočasovými. Nezbytný je léčebný režim, monitorování abstinence (testy na přítomnost drog v organismu) práce s rodinou a sociální práce, efektivně se uplatňují principy terapeutické komunity.

 

d.     Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba (psychiatrická nemocnice)

Krátkodobá (4-9 týdnů) a střednědobá (3-6 měsíců) ústavní léčba se provádí na specializovaných lůžkových odděleních nemocnic, které jsou zaměřeny na léčbu závislostí.

Jde o vysoce strukturované intenzivní léčebné programy na principech terapeutické komunity (skupinová a individuální terapie, rehabilitační, edukační a volnočasové aktivity, práce s rodinou a sociální práce).

 

e.     Terapeutická komunita

Jedná se nejčastěji o zařízení sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Jedná se o pobytovou formu péče, pro kterou jsou indikovaní především klienti s dlouhodobou a těžkou drogovou kariérou, nemotivovaní či výrazně problémoví z hlediska psychosociálního (např. s rozpadlým sociálním zázemím, s  kriminální anamnézou, dlouhodobě nepracující atd.).

Hlavním posláním terapeutické komunity je uzdravovat lidi ze závislosti, a to zejména prostřednictvím postupů podporujících jejich osobní rozvoj a změnu.

 

d. Následná péče, doléčovací programy 

Následná péče se zaměřuje na udržení navozených změn chování závislého.

Je tedy určena pro osoby, které absolvovaly ambulantní či pobytovou léčbu.

 

e. Substituce

Substituční léčba je jednou z možností léčby závislosti na opiátech. Jedná se o časově neomezenou udržovací terapii, která odkládá splnění konečného cíle, tj. trvalé a důsledné abstinence, na dobu, kdy bude pacient objektivně i subjektivně schopen abstinenčně orientovanou léčbu podstoupit.

V současné době je prováděna substituce metadonem a buprenorfinem (lék Subutex, Suboxon).

 

Při tak důležitém kroku jako je léčba závislosti, je podstatné se dobře rozhodnout na základě kvalitních informací! Přijďte se poradit! Ke konzultaci se objednávejte nejlépe telefonicky na čísle +420 777 916 270.

 

Zdroje: 

KALINA, K. 2003. Drogy a drogové závislosti. Praha: Úřad vlády ČR.

KALINA, K. 2008. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada.

 

Aktualizace: 3.4. 2018