Zrušení trvalého pobytu

Máte ve svém bytě nebo domě někoho přihlášeného k trvalému pobytu a chcete mu ho zrušit? Například z důvodu, že na tu osobu jsou uvaleny exekuce či bere drogy a bojíte se, co se může stát?

 

Trvalý pobyt je POUZE evidenčního charakteru, ale celá řada zákonů s ním pracuje a navazuje na něj řada práv a povinností (volební, poskytování sociálních dávek nebo úhrady poplatků za odpad). 

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Tzv. přechodné bydliště neexistuje, jedná se o pojem, který zákon nezná!

Z přihlášení k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu nebo k vlastníkovi nemovitosti, ale může situaci stížit tím, že může být poskytnut různým orgánům jako exekutorovi. 

Trvalým pobytem se rozumí adresa pobytu občana v ČR, která je vedena v registru obyvatel, a kterou má možnost si občan dobrovolně zvolit. Samozřejmě není toto právo absolutní, neboť při hlášení trvalého pobytu je obvykle ověřován skrze právní titul k nemovitosti, ve které chce občan trvalý pobyt mít a je možné ho zrušit, pokud se prokáže, že osoba příslušným titulem nedisponuje (např. při přehlášení trvalého pobytu ze současného na jiný nás musí opravňovat například nájemní smlouva).

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu upravuje zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

Zrušení probíhá ve správním řízení buď z moci úřední, nebo na žádost oprávněné osoby, které se budeme dále věnovat.

Nejčastějším dotazem v souvislosti s TP je otázka odhlášení osoby, která má v nemovitosti hlášen TP, ale již se tam např. nezdržuje. Ptáte se na odhlášení z trvalého pobytu manžela, manželky, syna, dcery, vnuka, vnučky, partnera (druha), družky (partnerky) či nájemníka? Tuto problematiku upravuje § 12 zákona o evidenci obyvatel.

Jak na to? 

Zrušit trvalý pobyt osobě může ohlašovna na návrh oprávněné osoby.

Oprávněnou osobou je:

  • osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která doloží vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doloží oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouva).

Tato osoba se musí s návrhem obrátit na městský úřad a prokázat, že:

  • zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana
  • a zároveň občan neužívá tento objekt nebo jeho vymezenou část.

K prokázání těchto skutečností je možné použít např. výpověď z nájmu bytu, novou nájemní smlouvu nových nájemníků s prohlášením, že osoba již v bytě nebydlí, svědectví sousedů atd. O zrušení TP bude vedeno správní řízení se vším všudy, tedy i s dokazováním, proto správní orgán navrhovatele vyzve, jaké dokumenty má předložit, je oprávněn provést i místní šetření atd. Konkrétní forma však vždy záleží na daném úřadu.

 

Záležitost je možné vyřídit na pověřeném obecním úřadě, např.:

Městský úřad Znojmo, odbor správní, Pražská 59, budova Policie, přízemí vlevo, tel.: 515 216 366, 367, 369.

 

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se vybírá správní poplatek 100,- Kč za každou osobu uvedenou v žádosti. 

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny (v našich podmínkách se jedná o Městský úřad Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo).

Aktualizace: 16.3.2016