Výmaz z rejstříku trestů

Ve výpisu z rejstříku trestů jsou zaznamenány údaje o pravomocných odsouzeních - včetně právní kvalifikace trestného činu, uložených trestů, příp. nevykonaných ochranných opatřeních (např. ochranné léčení protitoxikomanické, protialkoholní či psychiatrické). Různé druhy trestů se z rejstříku trestů „vymazávají“ různým způsobem.

Obecně se hovoří o výmazu z rejstříku trestů. Toto je nepřesná formulace, protože z rejstříku trestů se nic nevymazává. To, co je tam jednou zapsáno, tam zůstane už navždy. Za určitých podmínek se však odsouzení neobjeví ve výpisu z rejstříku trestů.

Jak na to?

U nepodmíněných trestů odnětí svobody je pro výzmaz z výpisu Rejstříku trestů nutné požádat soud návrhem o tzv. zahlazení odsouzení. Provádí se pouze na žádost odouzeného.


Soud vyhoví v případě, že jsi vedl řádný život po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody (vypočítává se ze skutečné délky trestu, tzn. že je důležitá skutečně vykonaná doba trestu, nikoliv celý trest tak, jak byl původně uložen):

 • 3 roky, při výkonu trestu do 1 roku,
 • 5 let, při výkonu trestu nad 1 rok,
 • 10 let, při výkonu trestu nad 5 let,
 • 15 let, jde-li o odsouzení k vyjímečnémo trestu.

Návrh se podává soudu v místě aktuálního bydliště odsouzeného.

U některých trestů dochází k jejich zahlazení automaticky po jejich vykonání, např. u trestu obecně prospěšných prací a trestu zákazu činnosti, tj. bez žádosti odsouzeného.

V případě, že bylo rozsudkem či trestním příkazem uloženo více trestů, příp. i ochranná opatření, musí být u všech trestů splněny podmínky pro jejich zahlazení, u ochranných opatření musí být rozhodnuto o propuštění z ochranného léčení či o upuštění od jeho výkonu. Podmínky se tedy vztahují k poslednímu vykonanému trestu odnětí svobody!


V žádosti je nutno uvést:

 • o jaký trest se jedná (který soud Tě potrestal, číslo jednací rozsudku, výměru trestu), případně přilož rozsudek nebo trestní příkaz,
   
 • kdy jsi trest vykonal (přilož potvrzení o zaplacení škody),
   
 • skutečnosti svědčící o tom, že vedeš od výkonu trestu řádný život (pracovní smlouva, nájemní smlouva, péče o rodinu, apod.).
   

Jak rychle soud rozhodne o žádosti, na to není stanovena žádná lhůta. K rychlejšímu vyřízení žádosti pomůže, když jsou k návrhu připojeny listiny, které prokazují řádný život. Pokud nemáš u sebe rozsudky, ve kterých je o jaký trest se jedná i s číslem jednacím, můžeš využít každou pobočku Czech Pointu, kde Ti udělají výpis z rejstříku trestu  (za poplatek 100,- Kč) a na něm budeš mít veškeré podrobnosti, které potřebuješ k "očištění" rejstříku.

 

podmíněného trestu odnětí svobody situaci nemusíš řešit, pokud ti podmínka nebyla přeměněna na nepodmíněný trest (jinak viz postup výše). Při podmíněném propuštění stanoví soud tzv. zkušební dobu u odsouzených za přečin až na tři roky a u odsouzených za zločin na jeden rok až sedm let; zkušební doba počíná podmíněným propuštěním odsouzeného na svobodu.

Ale pozor - podmínečná odsouzení se evidují v rejstříku trestů a to do doby, než soud rozhodne o osvědčení se. Soud rozhoduje do 1 roku od uplynutí zkušební doby, sám z úřední povinnosti, odsouzený tedy nemusí o rozhodnutí o osvědčení žádat.

Pokud se osvědčíš, hledí se na Tebe, jako bys odsouzen nebyl a odsouzení tedy nebude uváděno ve výpisu z rejstříku trestů.

 

V případě podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody je potřeba nejdříve dosáhnout tzv. osvědčení se odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění. Soud, který Tě podmíněně propustil, rozhoduje do 1 roku od uplynutí zkušební doby o tom, zda jsi ve zkušební době podmíněného propuštění osvědčil či nikoli. Nerozhodne-li soud bez Tvé viny ve stanovené roční lhůtě, má se za to, že ses odvědčil, i kdyby tomu tak ve skutečnosti nebylo (tzv. osvědčení ze zákona).


Teprve potom, co soud rozhodne o osvědčení ve zkušební době podmíněného propuštění (či ze zákona), můžeš podat žádost o zahlazení nepodmíněného trestu. Žádost se podává stejně jako v prvním případě i se stejnými náležitostmi. 

 

Zdroj:http://poradna.asociace.org/pravni-informace/trestni-rejstrik/                 

Aktualizace: 9.3.2016