Státní sociální podpora

Zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Základní pojmy

- rozhodný příjem (u testovaných dávek) - měsíční průměr "čistých" příjmů za rozhodné období
- rozhodné období - kalendářní rok (přídavek na dítě), kalendářní čtvrtletí (porodné, příspěvek na bydlení)
- společně posuzované osoby - trvalé spolužití s oprávněnou osobou v domácnosti a společná úhrada nákladů na své potřeby
- rodina - oprávněná osoba + společně posuzované osoby
- nezaopatřené dítě - po dobu plnění povinné školní docházky, po dobu soustavné přípravy na budoucí povolání, maximálně do dovršení 26.roku věku


Dávky testované

 • přídavek na dítě
   
 • porodné
   
 • příspěvek na bydlení
   

Přídavek na dítě

- nárok nezaopatřeného dítěte
- nárok vzniká rodinám s příjmem do 2,4 násobku ŽM rodiny


výše dávky:

 • 500,- Kč (0-5 let věku včetně)
   
 • 610,- Kč (6-14 let včetně)
   
 • 700,- Kč (15-26 let věku)
   

Příspěvek na bydlení

- nárok vlastníka nebo nájemce bytu, je-li tam hlášen k trvalému pobytu
opakující se dávka
- nárok vzniká, pokud náklady na bydlení přesahují 0,3 (v Praze 0,35) násobek rozhodného přijmu, jestliže zároveň tato částka nepřesahuje částuku tzv. normativních nákladů na bydlení
výše příspěvku (za kalendářní měsíc) = rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a součinem rozhodného příjmu a koeficientu 0,3 (0,35)
náklady na bydlení: reálné náklady oprávněné osoby, spojené s provozem a užíváním bytu
normativní náklady na bydlení: měsíční paušální částka závislá na počtu obyvatel obce a osob v domácnosti, stanovená zákonem (§26)
- doba poskytování příspěvku na bydlení je 7 let v odbobí 10 let a doby jeho pobírání se sčítají v posledních 10 letech (i při změně bytu)
 

Porodné

- rozhodný příjem rodiny nepřesahuje 2,4 násobek ŽM rodiny, jde o nárok ženy, která:
 • porodila své první živé dítě,
   
 • porodila spolu s prvním živě narozeným dítětem další živé děti (vícečetný porod)
- nárok vzniká dnem porodu resp. dnem převzetí dítěte do péče
- jednorázová dávka
 

výše dávky:

 • 13 000,- Kč na 1.živě narozené dítě
   
 • v případě narození 2 či více živých dětí současně 19 500,- Kč 
   

Dávky netestované

 • rodičovský příspěvek
   
 • dávky pěstounské péče
   
 • pohřebné
   

Rodičovský příspěvek

- nárok rodiče, který celodenně, osobně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, nejdéle do 4 let věku dítěte a nejdéle do doby, kdy byla vyplacena částka 220 000,- Kč
- rodič si může volit výši měsíční dávky
- posuzovacím kritériem je výše denního vyměřovacího základu - výpočet vyměřovacího základu je  měsíční mzda, plat, příjmy z podnikání zjištěný za rozhodné období (12 měsíců) a vydělený počtem dnů v tomto období


Varianta A

- volba výše dávky - rodič si může volit výši dávky:
a) až do výše 70% 30 násobku svého denního vyměřovacího základu v rozmezí alespoň od 7 600 ,- Kč do max. 11 500,- Kč


Varianta B

- volba výše dávky - rodič si může volit výši dávky:
b) až do výše 7 600,- Kč, jehož 70% 30 násobku svého denního vyměřovacího základu nepřevyšuje 7 600,- Kč


Varianta C

c) nelze-li stanovit žádnému z rodičů podle předchozích variant a) nebo b), náleží rodičovský příspěvek ve výši 7 600,- Kč měsíčně do konce 9. měsíce věku nejmladšího dítět, od počátku 10. měsíce věku dítět náleží rodičovský příspěvek ve výši 3 800,- Kč až do 4 let věku dítěte.
- volba výše nároku:
- změna je možná po uplynutí 3 měsíců, po které byl příspěvek vyplácen ve výši dle původní volby
- na základě písemné žádosti
- volbu nelze provést zpětně


Pohřebné

- nárok osoby, která vypravila pohřeb:
 • nezaopatřenému dítěti nebo
   
 • osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, 
měla-li zemřela osoba trvalý pobyt na území ČR
- jednorázová dávka
- výše dávky: 5 000,- Kč

Životní minimum

zákon č.110/2006 Sb.

společensky uznaná minimální hranice příjmů osoby nutná k zajištění výživy a ostatních základních potřeb
částka měsíčně u jednotlivce: 3410,- Kč
společně posuzované osoby - odstupňováno podle pořadí a věku, podmínkou je společné užívání bytu

Existenční minimum

zákon č. 110/2006 Sb.

minimální hranice příjmů osoby k zajištění výživy a ostatních potřeb na úrovni, která umožňuje přežití
částka měsíčně: 2 200,- Kč 

Pro získání dávky se musíš zaevidovat na ÚP!

 

Úřad práce ve Znojmě

Nám. Svobody 2889/8
Znojmo
669 02

Další kontakty na úřady práce najdete zde