Hmotná nouze

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Osoba v hmotné nouzi

- jde o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. 

jde zpravidla situace, kdy:

 • příjem osoby není, ve vztahu k ŽM/EM, dostatečný z objektivních příčin (věk, zdravotní stav,atd.),
   
 • osobu postihla mimořádná událost (živelná pohroma),
   
 • osoba je v tíživé sociální situaci (propuštění z výkonu trestu, z ochranné či ústavní výchovy atd.).

osoby se nenachází v HN:

 • osoba je nezaměstnaná a ni nevykonává SVČ a není evidována jako uchazeč o zaměstnání u ÚP,
   
 • osoba neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem,
   
 • osoba odmítla tzv. krátkodobé zaměstnání,
   
 • osoba nastoupila do výkonu trestu odnětí svobody.

   

opakující se dávky:

 • příspěvek na živobytí
   
 • doplatek na bydlení
   

jednorázové dávky:

 • mimořádná okamžitá pomoc


Příspěvek na živobytí

- nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí
- částky živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, na základě hodnocení její snahy a možností. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima
- výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjem, od kterého se odečtou přeměřené náklady na bydlení.


Doplatek na bydlení

- dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, která má nárok na příspěvek na živobytí
- výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala osbě či rodině částka živobytí
- výplata doplatku na bydlení je časově omezena na 7 let v období posledních 10 let


Mimořádná okamžitá pomoc

Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Zákona stanoví tyto situace:

 • Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár, apod.). Dávku lze poskytnout až do výše 15 násobku částky životního minima jednotlivce, až do výše 51 150,- Kč.
   
 • Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků.
   
 • Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu 1 roku do výše 10 násobku částky životního minima, tj. až do částky 34 100,- Kč.
   
 • Nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10 násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100,- kč.
   
 • Ohrození sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chronických závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000,- Kč. V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí překročit 4 násobek částky životního minima jednotlivce, tj. maximálně částku 13 640,- Kč.

 

Úřad práce ve Znojmě

Nám. Svobody 2889/8
Znojmo
669 02

Další kontakty na úřady práce najdete zde