Úřad práce

Evidence na ÚP

Pouze osobně. Evidence je možná pro zájemce o zaměstnání (lidé, kteří pracují, ale vědí, že o práci přijdou nebo mají zájem o rekvalifikační kurz hrazený ÚP) nebo pro uchazeče o zaměstnání (lidé, kteří o práci přišli). Uchazeč by neměl být v pracovním poměru. Může mít pracovní poměr, kde nepřesáhne 4000,- Kč hrubého). Nesmí být OSVČ (živnostenský list musí ukončit či přerušit), nesmí být v pracovní neschopnosti nebo invalidní ve třetím stupni.
ÚP za uchazeče o zaměstnání hradí zdravotní pojištění a doba evidence se započítává do doby pro výpočet starobního důchodu.

Pokud při evidenci nemá uchazeč občanský průkaz, může ho nahradit náhradním dokladem, kde je uvedeno jméno a příjmení, rodné číslo a bydliště. OP předloží dodatečně při další návštěvě, kde bude totožnost ověřena podle fotografie.

Pokud uchazeč dostane doporučenku o zaměstnání, musí se dostavit k zaměstnavateli do 3 pracovních dnů a na doporučence nechat potvrdit výsledek návštěvy. Jestliže dostane pouze tiskovou sestavu volných míst v oboru, potom záleží jen na něm, jak s ní naloží.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který v posledních 3 letech získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce aspoň 12 měsíců. Do této doby se počítá i náhradní doba (péče o dítě do 4 let věku, invalidita třetího stupně).

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví % sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, u OSVČ z posledního vyměřovacího základu u osob s náhradní dobou  násobky z průměrné mzdy v národním hospodářství. 

% sazba výše podpory v nezaměstnanosti:

 • 1.-2. měsíc činí 65% 
   
 • 3.-4. měsíc činí 50%
   
 • po zbývající dobu 45%

Pokud uchazeč ukončil zaměstnání sám nebo dohodou bez závěžného důvodu, činí % sazba jen 45% po celou podpůrčí dobu. V současné době se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti, pokud uchazeč skončil pracovní poměr z důvodu porušení povinností zvlášť hrubým způsobem (§55 odst. 1 písm. b) a §52 písm. g) zákoníku práce). 

Podpůrčí doba:

 • do 50 let věku - 5 měsíců
   
 • od 50 do 55 let věku - 8 měsíců
   
 • nad 55 let věku - 11 měsíců

Vyřazení z evidence ÚP

- uchazeč odmítně nastoupit do vhodného zaměstnání
- odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci nebo neplní povinnosti spojené s rekvalifikací
- neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu nebo neplní v něm stanovené podmínky
- odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu
- maří součinnost s ÚP: nechodí na sjednané schůzky, neomlouvá svoji nepřítomnost
- vykonává nelegální práci
- překročil výdělek v tzv. nekolidujícím zaměstnání (vydělal si více než 4 000,- Kč hrubého) 

Rekvalifikace

Uchazeč má možnost požádat ÚP o rekvalifikační kurz. Rekvalifikace není nároková, přednost dostanou Ti, u kterých je pravděpodobnost, že po rekvalifikaci nastoupí do zaměstnání. O rekvalifikační kurz by měl klient požádat při schůzce se svou zprostředkovatelkou. Může podat písemnou žádost nebo trvat na zápisu svého požadavku. Pokud úřad klienta do rekvalifikace zařadí, vznikne uchazečům o zaměstnání nárok na podporu při rekvalifikaci. Vyplácí se po dobu trvání rekvalifikace ve výši 60% z průměrného měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu. Rekvalifikační kurz je plně hrazen ÚP, klient má povinnost rekvalifikaci absolvovat.

 

Úřad práce ve Znojmě

Nám. Svobody 2889/8
Znojmo
669 02

Další kontakty na úřady práce najdete zde