Dohled probačního úředníka

Trestní zákoník 40/2009 (§ 49)

Co je dohled a jaký je jeho účel?

Dohled je opatření, které soudce/státní zástupce ukládá, považuje-li za důležité po určitou dobu sledovat a kontrolovat chování pachatele. Dohled spočívá v odborném vedení a pomoci pachateli ke změně chování. Vede ke snížení rizika opakování trestné činnosti a tím k ochraně společnosti před další kriminalitou.

Kdo dohled vykonává?

Dohled provádí probační úředník nebo asistent střediska Probační a mediační služby ČR (PMS) v místě, kde obviněný /odsouzený bydlí nebo se dlouhodobě zdržuje.

Jak dohled probíhá?

Dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt pachatele s probačním úředníkem, který probíhá na středisku PMS. Probační úředník má také ze zákona právo navštívit obviněného /odsouzeného kdykoli v průběhu výkonu dohledu doma.

Dohled je především kontrolou dodržování podmínek trestu, které soudce nebo státní zástupce zároveň s dohledem uložil. Probační úředník také nabízí obviněnému/odsouzenému pomoc při řešení problémů jako je např. hledání a udržení si práce, zprostředkování možnosti léčby závislosti nebo řešení zadluženosti, včetně toho, jak uhradit škodu způsobenou trestným činem. V rámci dohledu je obviněný/odsouzený probačním úředníkem veden k převzetí odpovědnosti za své chování a k řešení následků trestné činnosti.

V rámci výkonu dohledu probační úředník oslovuje oběť a nabízí jí svou pomoc při řešení následků trestného činu. V případě zájmu oběti a pachatele může probační úředník - mediátor připravit společné setkání, na kterém mohou být dojednány možnosti řešení následků trestného činu, včetně způsobů odškodnění oběti.

Dohled probíhá způsobem stanoveným v probačním plánu dohledu, který sestavuje probační úředník ve spolupráci s obviněným/odsouzeným. Tento plán popisuje jak často bude dohled prováděn, kde budou probíhat pravidelná setkání, jakým způsobem bude obviněný/odsouzený plnit povinnost a omezení uložená mu soudem v rámci dohledu. Plán také upravuje postup při zjištění, že obviněný nebo odsouzený podmínky dohledu neplní.

Jak je o průběhu dohledu informován soudce/státní zástupce?

Informace o tom, jak dohled probíhá, sděluje probační úředník nejméně jedekrát za půl roku soudci či státnímu zástupci. S těmito zprávami má možnost se obviněný/odsouzený seznámit.

Jaké jsou povinnosti obviněného/odsouzeného v rámci dohledu?

 • spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví, a plnit probační plán dohledu,
   
 • dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu probační úředník stanoví,
   
 • informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání a zdrojích obživy, dodržování soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu určených probačním úředníkem,
   
 • umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržuje.

Jaký je postup v případě neplnění dohledu ze strany obviněného/odsouzeného?

Při méně závažném porušení podmínek dohledu upozorní probační úředník pachatele na zjištěné nedostatky a dá mu poučení, že v případě opakování nebo závažnějšího porušení stanovených podmínek, probačního plánu dohledu bude o tomto informovat soudce/státní zástupce.

O závažném nebo opakovaném porušení podmínek dohledu informuje probační úředník soudce/státního zástupce neprodleně po tomto zjištění.

Neplnění soudem stanoveného dohledu může být důvodem k nařízení výkonu trestu, který byl odsouzenému podmíněně odložen, nebo ze kterého byl odsouzený podmíněně propuštěn. Obviněný může být při neplnění podmínek dohledu, který nahrazuje vazbu, znovu zatčen a navrácen do výkonu vazby.

Kdy může soudce/státní zástupce nad pachatelem stanovit dohled?

Souce/státní zástupce může uložit dohled, pokud rozhodne o:

 • podmíněné upuštění od potrestání,
   
 • podmíněné odsouzení,
   
 • podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,
   
 • propuštění z ochranné léčby,
   
 • uložení dohledu v rámci trestu obecně prospěšných prací,
   
 • nahrazení vazby dohledem probačního úředníka,
   
 • uložení výchovného opatření mladistvému nebo dítěti mladšímu 15 let.

Probační a mediační služba Znojmo

Rudoleckého 906/14
Znojmo 669 02


Mgr. Pavel KRPATA, tel. 515 264 677, pkrpata@pms.justice.cz
Mgr. Marta POSPÍCHALOVÁ, tel. 515 221 932, mpospichalova@pms.justice.cz
Mgr. Jaroslav BLÁHA, tel. 515 222 529, jblaha@pms.justice.cz
       Šárka Sovová, DiS., tel. 515 221 881, ssovova@pms.justice.cz
Mgr. Martina VOBORNÁ, tel. 515 222 537, mvoborna@pms.justice.cz
Mgr. Miloš VOBORNÝ, tel. 515 221 881, mvoborny@pms.justice.cz 

Kontakty na ostatní střediska Probační a mediační služby zde.

Zdroj: www.pmscr.cz