Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem

§ 88 Podmíněné propuštění z výkonu trestu
Trestní zákoník 40/2009

(1) Odsouzený může po výkonu poloviny uloženého trestu odnětí svobody soud zažádat o podmíněné propuštění, jestliže ve výkonu trestu svým chováním a plněním povinností prokázal polepšení a lze od něj očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného.

(2) U přečinů může soud odsouzeného propustit i před tím, než vykonal polovinu uloženého trestu a to v případě, že odsouzený prokáže svým chováním a plněním povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba.

(3) Soud při rozhodování přihlédne k tomu, zda odsouzený včas nastoupil do výkonu trestu, zda částečně nebo úplně nahradil či jinak odčinil škodu způsobenou trestným činem a zda odsouzený absolvovat ochranné léčení před nástupem nebo v průběhu výkonu trestu.

(4) Osoby, které spáchali trestný čin vyjmenovaný v tomto odstavci (vražda, zabití, těžké ublížení na zdraví, atd.), jakožto i osoba odsouzená k výjimečnému trestu nad 20 let mohou být propuštěny na svobodu až po výkonu dvou třetin uloženého trestu.

§ 89 Zkušební doba při podmíněném propuštění

(1) Soud stanoví při podmíněném propuštění zkušební dobu na 1 rok až 7 let. Soud může zároveň vyslovit na propuštěným dohled (který vykonává Probační úředník).
 

Co Vám může setkání s pracovníkem střediska Probační a mediační služby přinést?

V součinnosti se zaměstnanci PMS ČR můžete shromáždit informace, které mohou být soudu užitečné při rozhodování o Vaší žádosti o "podmíněné propuštění (s dohledem)". Sami se tak můžete podílet na obsahu dohledu, který Vám může být v rámci podmíněného propuštění soudem stanoven. Dohledem se rozumí Váš pravidelný osobní kontakt s pracovníkem Probační a mediační služby a důsledná kontrola dodržování dalších povinností a omezení, které Vám soudce v rámci rozhodnutí může stanovit.

V jakých případech kontaktovat PMS ČR?

Středisko PMS ČR je účelné kontaktovat v případech, kdy je pravděpodobné, že Vám soud při podmíněném propuštění z VTOS uloží dohled nebo další přiměřené povinnosti a omezení - například povinnost nahradit způsobenou škodu, podrobit se léčení závislosti, zdržet se návštěv konkrétního místa apod.

Uvažujete-li o spolupráci s PMS ČR, obraťte se nejprve na svého vychovatele, sociálního pracovníka nebo jiného odborného zaměstnance oddělení výkonu trestu, který Vám poradí, jak kontaktovat PMS ČR. Odborný personál věznice je o činnosti dobře informován a může Vám rovněž pomoci s vyplněním formuláře "Podnět k zahájení spolupráce s Probační a mediační službou ČR".

Jakým způsobem kontaktovat PMS ČR?

dojdete-li po poradě s vychovatelem, sociálním pracovníkem neob jiným odborným zaměstancem oddělení výkonu trestu k závěru, že ve Vašem případě je vhodné spolupracovat s PMS ČR, vyplňte formulář "Podnět k zahájem spolupráce s Probační a mediační službou ČR". Vyplněný formulář odešlete příslušnému středisku PMS ČR. Datum odeslání, oznamte svému vychovateli, který jej poznamená do Vašich osobních materiálů. Nemáte-li finanční prostředky na odeslání, požádejte o zaslání podnětu správní oddělení věznice.

Kdy kontaktovat PMS ČR?

Z časových důvodů je žádoucí, aby příslušné středisko PMS ČR obdrželo Vámi vyplněný formulář nejpozději 3 měsíce před termínem podáná Vaší zádosti o podmíněném propuštění. V případě nedodržení takto stanoveného termínu počítejte s tím, že Vaše případná spolupráce s pracovníkem PMS bude tímto částečně ovlivněna.

Jak bude probíhat samotná spolupráce s PMS ČR?

Před první konzultací bude pracovník PMS ČR vycházet z Vámi dodaných informací z "Podnětu ke spolupráci". Rovněž se seznámí s Vaší spisovou dokumentací, osobní kartou a dalšími materiály vedenými věznicí v rámci Vašeho případu.

Na první konzultace si společně s pracovníkem PMS dojednáte rámcové podmínky spolupráce, domluvíte se na  konkrétním postupu ve věci a na termínu další konzultace. Vše, co budete moci z věznice domluvit Vy sám/a (např. poztvrzení o zaměstnání), budete zařizovat Vy. V ostatních věcech Vám budou nápomocni odborní pracovníci věznice a pracovník PMS ČR.

Pracovník PMS ČR může na Vaší věci při přípravě podkladů pro soud spolupracovat se střediskem PMS ČR v místě Vašeho bydliště nebo v místě, kde po propuštění plánujete bydlet. V případě potřeby může rovněž kontaktovat další spolupracující osoby či organizace.

Shromážděné informace pracovník PMS ČR ověří a na jejich základě vypracuje "Stanovisko PMS ČR k žádosti o podmíněné propuštění", které obsahuje analýzu a shrnutí informací týkajících se Vaší motivace a zájmu žít na svobodě v souladu se zákonem, Vašich potřeb a Vaší snahy nahradit poškozenému/ným vzniklé škody. "Stanovisko" obsahuje shrnutí rizik Vaší situace v souvislosti s trestnou činností, které jste se dopustil/a včtně doporučení opatření k jejich snížení a prevenci.

Se "Stanoviskem PMS ČR" budete před jeho podáním na soud seznámen/a a budete mít možnost se k němu vyjádřit. V případě, že tak učiníte, Vaše vyjádření bude ke "Stanovisku" přiloženo. "Stanovisko PMS ČR" bude spolu s hodnocením věznice poskytnuto soudu jako podklad pro projednání Vaší žádosti o podmíněné propuštění.

Je účelné, abyste v den, kdy jste skutečně podal/a žádost o podmíněné propuštění, o tomto také informoval/a příslušné středisko PMS ČR, se kterým jste na vypracování stanoviska spolupracoval/a.

Probační a mediační služba Znojmo

Rudoleckého 906/14
Znojmo 669 02


Mgr. Pavel KRPATA, tel. 515 264 677, pkrpata@pms.justice.cz
Mgr. Marta POSPÍCHALOVÁ, tel. 515 221 932, mpospichalova@pms.justice.cz
Mgr. Jaroslav BLÁHA, tel. 515 222 529, jblaha@pms.justice.cz
       Šárka Sovová, DiS., tel. 515 221 881, ssovova@pms.justice.cz
Mgr. Martina VOBORNÁ, tel. 515 222 537, mvoborna@pms.justice.cz
Mgr. Miloš VOBORNÝ, tel. 515 221 881, mvoborny@pms.justice.cz 

Kontakty na ostatní střediska Probační a mediační služby zde.

Zdroj: www.pmscr.cz