Obecně prospěšné práce

Trestní zákoník 40/2009 (OPP §62-§65)

Co jsou obecně prospěšné práce (OPP)

Alternativní trest, který může soud uložit v rozsahu 50 - 300 hodin (u dospělých) a 50 - 150 hodin (u mladistvých) za přečin, tj. nedbalostní trestný čin a úmyslný trestný čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do 5 let.

Soud rozhoduje o uložení trestu obecně prospěšných prací rozsudkem nebo trestním příkazem. Po tomto rozhodnutí vydává usnesení, kterým nařizuje výkon OPP a určuje konkrétní druh prací a místo jejich výkonu.

OPP je nutno odpracovat osobně, bezplatně, ve svém volném čase, nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu.

OPP jsou vykonávány ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí.

Jakmile je trest vykonán, či bylo od výkonu trestu OPP nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno, hledí se na pachatele, kterému byl uložen, jako by nebyl odsouzen, tj. soud zahladí odsouzení (provádí se výmaz z rejstříku trestů).

Moje povinnosti související s výkonem trestu OPP

Vést řádný život a plnit přiměřená omezení či povinnosti, pokud je soud uložil.

Pokud je v rozsudku stanovena náhrada škody, hradit ji, a to například i formou splákového kalendáře, sestaveného ve spolupráci s probačním úředníkem. Probační úředník poškozeného v souvislosti s náhradou škody oslovuje a nabízí mu spolupráci vedoucí k náhradě škody.

Spolupracovat s probačním úředníkem, tj. podílet se na přípravě podkladů pro soud, v průběhu výkonu trestu včas informovat o jakýchkoli změnách (pracovní neschopnost, změna bydliště, změny v zaměstnání, atd.), které by dlouhodobě bránily ve výkonu trestu OPP.

Co mám udělat po oznámení usnesení

Dostavit se do 14 dnů od oznámení usnesení, kterým soud rozhodne o druhu a místě výkonu trestu OPP, na středisko PMS v obvodu okresního soudu, v němž má být trest OPP vykonán. Projednat zde podmínky výkonu trestu OPP a poté se v termínu stanoveném probačním úředníkem dostavit na obecní úřad či instituci (organizaci), kde má být trest OPP vykonán. V organizaci dojednat termín zahájení výkonu trestu OPP a další okolnosti jeho výkonu (sepsání dohody o výkonu trestu OPP, poučení o bezpečnosti práce). Podílet se na vypracování harmonogramu výkonu trestu OPP a dodržovat jej.

Práce vykonávat ve stanovené kvalitě tak, aby byly dokončeny v termínu určeném při podepsání dohody s organizací.

Co mám udělat, když nemohu trest OPP dočasně vykonávat (nemoc, závažné osobní důvody)

Omluvit se telefonicky nebo osobně u příslušné organizace, kde je trest OPP vykonáván. Sjednat si termín, od kterého bude pokračovat výkon trestu OPP.

Dostavit se k probačnímu úředníkovi s dokladem o pracovní neschopnosti, popř. jiných dokladech o důvodech přerušení výkonu trestu a objasnit je.

Co se stane, když poruším podmínky výkonu trestu OPP

Nedodržím-li opakovaně a bez závažných důvodů stanovený harmonogram prací, práce nebude provedena v předem dohodnuté kvalitě apod., může být dohoda o provedení výkonu trestu OPP ze strany organizace vypovězena.

Pokud nebudu trest OPP řádně vykonávat a budu se jeho výkonu vyhýbat, může soud rozhodnout o přeměně neodpracovaného trestu OPP na nepodmíněný trest odnětí svobody nebo trest domácího vězení, přičemž každá neodpracovaná hodina se přeměňuje na jeden den.

Výjiměčně může soud ponechat trest OPP v platnosti nebo prodloužit dobu jeho výkonu a rozhodnout o uložení dalších povinností, např. stanovit dohled nebo uložit přiměřená omezení či povinnosti.

V řádně odůvodněných případech může soud rozhodnout o změně místa výkonu trestu OPP do jiné organizace.

Moje práva související s výkonem trestu OPP

Mohu se aktivním přístupem spolupodílet na určení organizace, pro kterou bude trest OPP vykonán. O místě výkonu trestu OPP však rozhoduje vždy soud na návrh probačního úředníka.

Mohu spolupracovat s příslušnou organizací na vytváření časového harmonogramu průběhu trestu OPP.

V případě neshod na určeném pracovišti mohu vyhledat probačního úředníka a ve spolupráci s ním vzniklou situaci řešit.
Mohu požádat o přerušení/odložení výkonu trestu OPP pro přechodné zhoršení zdravotního stavu (doloženého lékařskou zprávou), popř. také z jiných důležitých důvodů (např. závažných rodinných důvodů), v rozmezí stanoveném zákonem.

Co mi trest OPP přináší za výhody

Trest OPP mne nezbavuje svobody, ale vyžaduje ode mě aktivitu a ochotu podrobit se omezení v běžném životě. 

Probační a mediační služba Znojmo

Rudoleckého 906/14
Znojmo 669 02

Mgr. Pavel KRPATA, tel. 515 264 677, pkrpata@pms.justice.cz
Mgr. Marta POSPÍCHALOVÁ, tel. 515 221 932, mpospichalova@pms.justice.cz
Mgr. Jaroslav BLÁHA, tel. 515 222 529, jblaha@pms.justice.cz
       Šárka Sovová, DiS., tel. 515 221 881, ssovova@pms.justice.cz
Mgr. Martina VOBORNÁ, tel. 515 222 537, mvoborna@pms.justice.cz
Mgr. Miloš VOBORNÝ, tel. 515 221 881, mvoborny@pms.justice.cz 

Kontakty na střediska Probační a mediační služby ČR zde.

Zdroj:www.pmscr.cz