Domácí vězení

Je alternativní trest a znamená omezení osobní svobody pachatele, ale zároveň ho ponechává za stanovených podmínek na svobodě. Trest domácího vězení (dále TDV) může soud uložit v rozsahu až na 2 roky. Odsouzený má povinnost zdržovat se v soudem určené době v místě svého obydlí. Jestliže odsouzený poruší sjednané podmínky výkonu trestu, může soud přeměnit TDV na trest odnětí svobody a každý nevykonaný den TDV se přeměňuje na 1 den trestu odnětí svobody.

TDV může být soudem uložen pouze za podmínky, že pachatel učiní písemný slib, že se bude ve stanovené době zdržovat v obydlí na určené adrese a při výkonu kontroly TDV poskytne veškerou svoji potřebnou součinnost. Kontrolu výkonu TDV provádí probační úředník formou namátkové návštěvy odsouzeného v obydlí nebo ve spolupráci s provozovatelem elektronického monitorovacího systému. 
 

Moje povinnosti:

 • dostavit se k projednání podmínek místa výkonu TDV do střediska PMS a v průběhu celého trestu spolupracovat s probačním úředníkem,
   
 • informovat probačního úředníka o svých osobních poměrech a ve spolupráci s ním se podílet na přípavě podkladů pro nařízení TDV,
   
 • poskytnout potřebnou součinnost - umožnit probačnímu úředníkovi provedení kontroly, zda se zdržuji ve stanovené době v určeném místě výkonu trestu. V rámci kontroly umožniv vstup úředníka PMS do svého obydlí a na jeho požádání prokázat svoji totožnost,
   
 • po dobu trestu neprodleně informovat o jakýchkoli změnách (pobyt v cizině, pracovní neschopnost), které by mohly vést k rozhodnutí soudu o přerušení trestu nebo změně místa jeho výkonu,
   
 • v průběhu trestu se na vyzvání probačního úředníka dostavit na příslušné středisko PMS ČR a dokladovat skutečnosti, které budou stanoveny probačním úředníkem,
 • vést řádný život a nedopouštět se další trestné činnosti,
   
 • plnit přiměřené povinnosti a omezení, pokud jsou soudem stanoveny a na žádost probačního úředníka dokladovat tyto skutečnosti,
   
 • na základě rozhodnutí soudu uhradit náklady spojené s výkonem TDV (50,- Kč na 1 den trestu domácího vězení).

V případě neodkladných důvodu pro opuštění obydlí, kde je místo výkonu TDV IHNED telefonicky sdělit probačnímu úředníkovi a následně se k němu v nejbližší době osobně dostavit s dokladem o návštěvě nebo doložením důvodů porušení podmínek výkonu trestu.

Co se stane, když poruším podmínky výkonu TDV

Pokud budu vědomě mařit a porušovat podmínky uloženého TDV:

 • nebudu-li se zdržovat v určené době na stanoveném místě,
   
 • nedoložím-li důvody porušení TDV,
   
 • nebudu-li plnit uložené povinnosti a omezení

budou tato zjištění prostřednictvím PMS předána soudu, který může rozhodnout o nařízení náhradního trestu odnětí svobody.

Má práva v rámci výkonu TDV

Mám právo si před počátkem výkonu TDV obstarat své rodinné a sociální záležitosti. 
Mám právo i při výkonu TDV chodit dále do svého zaměstnání, navštěvovat pravidelně bohoslužby či docházet podle potřeby svého zdravotního stavu na nutná léčení a s nimi související úkony.
Mohu požádat o změnu místa výkonu TDV ze závažných důvodů, které doložím.
Mohu požádat o přerušení výkonu TDV ze závažných zdravotních důvodů (pobyt v nemocnici) nebo rodinných (péče o dítě).  

Probační a mediační služba Znojmo

Rudoleckého 906/14
Znojmo 669 02


Mgr. Pavel KRPATA, tel. 515 264 677, pkrpata@pms.justice.cz
Mgr. Marta POSPÍCHALOVÁ, tel. 515 221 932, mpospichalova@pms.justice.cz
Mgr. Jaroslav BLÁHA, tel. 515 222 529, jblaha@pms.justice.cz
       Šárka Sovová, DiS., tel. 515 221 881, ssovova@pms.justice.cz
Mgr. Martina VOBORNÁ, tel. 515 222 537, mvoborna@pms.justice.cz
Mgr. Miloš VOBORNÝ, tel. 515 221 881, mvoborny@pms.justice.cz 

Kontakty na ostatní střediska Probační a mediační služby zde.

Zdroj: www.pmscr.cz