Osobní bankrot

Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.

Osobní bankrot je pro oddlužení fyzický osob, které se nedostali do úpadku v důsledku své podnikatelské činnosti. Zjednodušeně je řešením úpadku dlužníka, kdy dojde ke sjednocení dlužníkových dluhů a k uspokojení věřitelů pouze jestli byla pohledávka zajištěna. Věřitelé jejichž pohledávka je zajištěna zcela jsou uspokojeni a ostatní věřitelé jsou uspokojeni pouze do výše schválené částky a zbytek je dlužníkovi odpuštěn.

 • Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (prodej majetku, který dlužník nabyl do okamžiku, kdy soud povolí oddlužení)
   
 • Oddlužení formou splátkového kalendáře (dlužník je povinen splácet po dobu 5 let věřitelům - způsob určí soud)
   

Dlužník je povinen u oddlužení formou splátkového kalendáře:

 • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a pokud je nezaměstnaný, usilovat o získání příjmu,
   
 • dědictví, dary a jiné finanční prostředky použít ke splátkám, 
   
 • bez odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,
   
 • vždy k 15. lednu a k 15. červenci předložit insolvenčnímu soudu a ostatním (viz výše) přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců,
   
 • nezvýhodňovat žádného z věřitelů a nezavazovat se k novým závazkům, které by dlužník nemohl v době jejich splatnosti plnit.


Podmínky osobního bankrotu

- podat insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení musí naplňovat tyto znaky:

 1. více věřitelů (nejméně dva),
   
 2. peněžité závazky, s jejichž úhradou je více než 30 dnů v prodlení splatnosti,
   
 3. není schopen tyto závazky plnit (tzv. platební neschopnost).


 Platební neschopnost

 1. zastavení platby svých peněžitých závazků nebo
   
 2. neplnění svých peněžitých závazků po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě jejich splatnosti nebo
   
 3. neuspokojení některého ze splatných peněžitých závazků dlužníka výkonem rozhodnutí či exekucí nebo
   
 4. neplnění povinností uložených insolvenčním soudem 

Dlužník je tedy v platební neschopnosti, jestliže splní 1 ze 4 uvedených znaků. 

 

Další podmínky

 1. dlužník nesleduje osobní bankrotem nepoctivý záměr,
   
 2. zajištění pohledávek věřitelů bude vyšší než 30% z jejich pohledávek (pokud věřitelé nedají vyloženě s nižší % sazbou souhlas),
   
 3. návrh na povolení oddlužení nesmí být již dříve rozhodnuto insolvenčním soudem,
   
 4. v případě lehkomyslného nebo nedbalého přístupu k plnění povinností bude návrh zamítnut. 


Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat:

 • označení kterému soudu je návrh na povolení oddlužení adresován,
   
 • kdo návrh na povolení oddlužení podává,
   
 • návrh na povolení oddlužení musí být datován a podepsán,
   
 • označení dlužníka a osob, které jsou oprávněny za dlužníka jednat,
   
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujícíh 5 letech,
   
 • údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky.
Návrh na povolení oddlužení najdete ZDE.
 
Další informace můžete najít na webových stránkách http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/oddluzeni.html
Oddlužení se věnuje například firma ABIVIA.

 

zdroj: http://www.muj-bankrot.cz/