Exekuce

Co je exekuce?

Exekuce je jeden ze způsobů výkonu rozhodnutí. Nejčastěji je exekucí vymáháno nějaké finanční plnění, ale lze vymáhat i jiné povinnosti - věc, vystěhování. K tomu aby k exekuci mohlo dojít musí existovat EXEKUČNÍ TITUL - rozhodnutí soudu, který potvrdí, že dlužník má něco plnit (platit, vystěhovat se, vydat věc). Může jít i o rozhodnutí jiného orgánu (zdravotní, sociální nebo nemocenské pojištění). Exekuci vykonává soudní exekutor, kterého tímto pověří soudce na žádost věřitele v případě, že nedojde ke splnění povinnosti dobrovolně.

Jak se dozvím o exekuci?

Zpravidla se o exekuci dozvíte až na poslední chvíli, kdy exekutor obstaví účet, vydá příkaz k provádění srážek ze mzdy nebo Vás navštíví v bytě. Zjistit, jaké exekuce jsou na Vás vedeny lze z Centrálního registru exekucí, který provozuje exekutorská komora (www.ceecr.cz).

Co lze v exekuci zabavit?

Exekuci lze provádět různými způsoby. Nejčastější bývají srážky ze mzdy nebo jiných příjmů (důchod, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, peněžité dávky v mateřství, apod.) nebo prodej nemovitosti. Exekučně nelze zabavit dávky v hmotné nouzi nebo neopakující se dávky sociální podpory. Srážky ze mzdy nebo jiných příjmů lze provádět do určité výše. Orientačně lze zjistit výši srážek prostřednictvím internetových kalkulaček (http://www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a-aplikace/srazky-ze-mzdy/). K prodeji movitých věcí, kterému předchází návštěva exekutora u Vás doma, protože nelze peníze vymoci jiným způsobem. Pokud k takové věci dojde měl by exekutor v souladu s občanským soudním řádem zabavovat pouze věci patřící dlužníkovi. Jaké věci patří dlužníkovi často nelze určit, proto jsou věci zabaveny i někoho jiného. Exekutor by neměl zabavovat běžné oblečení nebo obvyklé vybavení domácnosti, zdravotní pomůcky nebo věci nezbytné k výkonu povolání. 

O kolik se dluh exekucí navýší?

Odměna exekutora je jednou složkou z navýšení dluhů při jejich vymáhání. Vedle nákladů exekuce dlužník zpravidla platí i úroky z prodlení nebo smluvní pokuty, soudní poplatky nebo náklady protistrany na právní zastoupení. Odměny exekutorů jsou stanoveny zákonem a vyhláškou o odměně a náhradách soudního exekutora. Platí, že čím je vymáhaná částka vyšší, tím je vyšší i odměna exekutora (minimální je 7800,- Kč). Nejmíň výhodné je pro dlužníka, pokud exekutor vymáhá více malých dluhů. Vyplatí se exekutorovi navrhnout, aby exekuce sloučil do jedné a všechny pokuty vymáhal najednou. Tím se sníží náklady na samotnou exekuci. Podmínkou je, aby věřitel, dlužník i exekutor byli u všech slučovaných exekucí stejní (pokuta u MHD). Snížení nákladů exekuce lze také docílit dobrovolným zaplacením dluhu do 15 dnů od doručení výzvy k zaplacení exekutorem. V takovém případě se snižuje na polovinu jak odměna exekutora, tak i paušální náklady exekuce.

Co můžu před hrozící exekucí dělat?

Při hrozící exekucí by si měl udělat přehled komu, co a jaký dluh dluží, určit jaké dluhy jsou prioritní (hrozí navyšování) a na jejich řešení se zaměřit. Dlužník by si měl zkontrolovat, zda jsou vymáhané dluhy a částky správné, zda dluh není třeba promlčený, jestli lze snížit náklady (sloučením exekucí do jedné). Ze zkušeností vyplývá, že nejdůležitějším opatřením je pravidelné přebírání pošty v místě trvalého pobytu. Ještě ve fázích, kdy není dluh předán k exekuci je vhodné věřitele nebo jeho právního zástupce kontaktovat, informovat ho o svých možnostech a pokusit se domluvit na splátkovém kalendáři. Tím se dá zabránit tomu, aby vymáhání dluhu vstoupilo do další fáze, kde dojde k dalšímu navyšování dluhu. Splátkový kalendář by měl být domluven tak, aby ho dlužník byl schopný splnit. Je pravděpodobné, že mu věřitel už druhou možnost nedá. S žádostí o splátkový kalendář bývají úspěšní ti, kteří dluží státu, zdravotním pojišťovnám nebo bankám. Větší problém domluvit se na splátkách bývá s různými společnosti, které dluhy zkupují nebo přímo s exekutory.  Pokud si nejste jisti, jak postupovat s dluhy, kontaktujte Právní poradnu A.N.O. ppano@asociace.org

Je exekuce po nějaké době promlčena?

V případě že soud rozhodne o tom, že je dlužník povinen zaplatit nějakou částku, má věřitel 10 let, aby podal návrh k nařízení exekuce. Poté, co soud exekuci nařídí a pověří soudního exekutora, tak exekuce může trvat neomezeně dlouho. Pokud ale exekutor s vymáháním je dlouhodobě neúspěšný, může sám podat k soudu návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka. V takovém případě může soud exekuci zastavit a následně dojít i k promlčení exekučního nároku.

Můžu být za dluhy trestně stíhán?

O trestný čin by šlo tehdy, když si někdo vzal půjčku s vědomím, že ji nebude splácet. Mohlo by se jednat o trestný čin úvěrového podvodu.

zdroj: http://edekontaminace.cz